Kendriya Vidyalaya ,PuriKendriya Vidyalaya ,PuriKendriya Vidyalaya ,Puri
Travel Catalog
Kendriya Vidyalaya ,Puri  Search for Kendriya Vidyalaya Sangathan   
Photo Gallery

Photo album Kendriya Vidyalaya, Puri

sm_main_gate.jpg (2161 bytes)
main gate
sm_entrance.jpg (13471 bytes)
entrance
sm_lord.jpg (4371 bytes)
lord
sm_building.jpg (3505 bytes)
building
sm_building1.jpg (2852 bytes)
building1
sm_inauguration_comm.jpg (14128 bytes)
inaguration
Sc Exhibition
sm_staff_list.jpg (4361 bytes)
staff list
sm_student_at_lab.jpg (3817 bytes)
student
at lab
sm_inauguration.jpg (15393 bytes)
Reg_Science
Exhibition
sm_independenceDay.jpg (14794 bytes)
Independence
Day
sm_sports_meet.jpg (3837 bytes)
sports meet
sm_student_drill.jpg (3522 bytes)
student drill

Kendriya vidyalaya puri  Welcomes You  Kendriya Vidyalaya Puri 

 

 

sm_NCC-Inaugural.jpg (14290 bytes)
innaguration
NCC
sm_classroom.jpg (3896 bytes)
classroom
sm_annual_day.jpg (14309 bytes)
annual day
sm_play_ground.jpg (4331 bytes)
play ground
sm_Art-Exhibition.jpg (13505 bytes)
art_exibition
sm_PrincipalConference.jpg (14644 bytes)
Principal
Conference
sm_inserviceCourse-1.jpg (14059 bytes)
Inservice
Course1
sm_inserviceCourse-1.jpg (14059 bytes)
nservice
Course2
sm_inserviceCourse-3.jpg (14106 bytes)
Inservice
Course3
sm_inauguralRSE-2.jpg (14090 bytes)
Reg_Sc
Exhibition
sm_annualDay1.jpg (13364 bytes)
Annual Day1
sm_annualDay2.jpg (14445 bytes)
Annual Day2
sm_annualDay3.jpg (14011 bytes)
Annual Day3
sm_annualDay4.jpg (13889 bytes)
Annual Day4
sm_NCC-Cultural.jpg (14137 bytes)
NCC Cultural
sm_Scout-Guide1.jpg (12747 bytes)
BS & G Cul1
sm_Scout-Guide2.jpg (14543 bytes)
BS & G Act1
sm_Scout-Guide3.jpg (14191 bytes)
BS & G Act1
sm_Scout-Guide4.jpg (14538 bytes)
BS & G Act2
sm_Scout-Guide5.jpg (14180 bytes)
BS & G Cul2
sm_Scout-Guide6.jpg (12723 bytes)
BS & G Act3
sm_paint2.jpg (2500 bytes)
Art 1
sm_art3.jpg (4027 bytes)
Art 2
sm_prayer.jpg (4278 bytes)
Prayer

Kendriya vidyalaya puri  Welcomes You  Kendriya Vidyalaya Puri 

 

 

 

Return to Home Page

 


Kendriya Vidyalaya ,Puri
Puri Kendriya Vidyalaya